AliX

Informasjon, Vilkår og betingelser

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelsene for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelige på  https://lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.

1. Avtalen
Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som er særskilt avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Transportbetingelser ved flytting
Ali X påberoper seg muligheten til å kunne sette inn mer mannskap mot pristillegg for å få utført jobben rasjonelt for begge parter. Veggfaste/monterte gjenstander må demonteres av kunden hvis ikke annet er avtalt. Bildekk på eller uten felg og grill må være rengjort eller pakket inn i egnet emballasje. Vaske- og oppvaskmaskiner må frakobles, tømmes for vann og påmonteres transportsikring. Flyttebyrået tar ikke ansvar for maskinelle skader dersom ikke transportsikring er montert. Ildsfarlige, eksplosive, illeluktende eller etsende stoffer tas ikke med på flyttebilen. Hvis dette havner på flyttebilen, vil kunden stilles ansvarlig for eventuelle skader dette måtte forårsake. Flyttebyrået har ikke juridisk ansvar for tap eller skade på smykker, mynter eller frimerkesamlinger som medbringes på flyttebilen. Flyttebyrået fraskriver seg ansvar for tapt gods med mindre kunden har kjøpt og betalt for nummerert listeføring. Det tas ikke ansvar for planter, grønnsaker eller andre temperaturømfintlige varer. Møbler/gods som veier over 100 kg må avtales på forhånd. Hvis ikke gods er avtalt, tilkommer et «tungt løft»-tillegg som reguleres i henhold til vekt samt et gebyr på 1000 NOK. Dypfryser må avrimes og tømmes for matvarer da det ikke kan tilkobles strøm på flyttebilen. Adkomst må tilrettelegges av kunden. Eventuelle forsinkelser eller merarbeid på grunn av manglende adkomst belastes kunden dersom ikke annet er avtalt på forhånd. Ved levering blir esker og møbler plassert etter kundens anvisning. Er ikke kunden til stede eller det ikke foreligger anvisning, vil godset bli plassert sentralt i bopel eller etter beste skjønn. Flyttebyråets ansvar opphører i det øyeblikk flyttegodset er overlevert til annet enn flyttebyråets lager eller annet transportmiddel. Flyttebyråets forsikringsansvar er begrenset til transportforsikring hvor det juridiske ansvaret er begrenset til 1200 NOK pr. m³ uavhengig av verdi. Kunden oppfordres derfor til å tegne egen flyttegodsforsikring. Flyttegods som kunden selv har pakket i esker etc., fraskriver flyttebyrået seg ethvert ansvar for. Reklamasjon i forbindelse med skader o.l. må fremsettes skriftlig og uten ugrunnet opphold senest innen 48 timer. Det kommer alltid en time for kjøring fra og til jobb ved timepris. Ved avbestilling senere enn 24 timer før oppdrag, kommer et gebyr på to timers arbeid. Betaling for flytteoppdraget skal være via Vipps, kontant eller kort ved utført oppdrag. Annet må være avtalt og godkjent før flyttingen. Minstepris på flytteoppdrag er 2 timer hvis ikke annet er avtalt på forhånd. Alt av senger, barnesenger og møblement festet til sponplater anbefales demontert så langt det lar seg gjøre. Dette gjelder også bordbein og TV-benksben blant annet, da det lett knekker og ikke dekkes. Demontering av nevnte møblement utført av flyttebyrået må avtales på forhånd.

Ved booking etter klokken 11:00 tas det forbehold om at forsinkelser kan oppstå grunnet oppdrag tidligere på dagen og eventuell trafikk. For flyttemannskap med og uten bil er minstepris 2 timer hvis ikke annet er avtalt. Ved tilbud om fastpris/turpris gjelder pris etter estimert volum. Utover estimert volum beregnes tillegg i pris pr. m³ regnet fra oppgitt pris fordelt på estimert m³. Piano/safe kommer i tillegg.

For vaskepersonell med og uten bil er minstepris 2 timer hvis ikke annet er avtalt. Tilbudet gjelder flyttevask, ikke grovvask eller byggvask. Ved tilbud om fastpris gjelder pris etter estimert areal. Utover estimert areal beregnes tillegg i pris pr. m² regnet fra oppgitt pris. Betaling for oppdraget skal være via Vipps, kontant eller kort ved utført oppdrag. Annet må være avtalt og godkjent før flyttingen. Oppdraget godkjennes ved kundens signatur eller den som kunden har gitt i oppdrag å kontrollere utførelsen. I tilfeller hvor slik ikke er til stede for kontroll/signatur, bortfaller reklamasjonsretten med mindre annet er skriftlig avtalt. I slike tilfeller hvor etterutbedring foretas, belastes kunden etter gjeldende timesats + kjøring/bom. Flyttevask inkluderer: Vegger og tak tørrmoppes/støvsuges. Flekker fjernes hvis mulig. Heldekningstepper støvsuges hvis ikke annet er avtalt. Vinduer vaskes/pusses innvendig og utvendig. Skap og skuffer vaskes. Det skal også vaskes oppå skap og lister. Avtrekksvifte på kjøkken og bad rengjøres for fett og smuss både innvendig og utvendig. Rengjøring må også foretas bak radiatorer/panelovner. Ovner/peis/askeskuffe tømmes. Brannmur vaskes. Alt sanitærutstyr rengjøres, også under badekar samt rengjøring av gulvsluker (hvis tilgjengelig uten demontering). Garasje, bod, loft feies.

Reklamasjon må skje snarest og senest en uke etter levering. Bedriften dekker erstatning for grov uaktsomhet i tråd med internasjonale regler og gods under transport og begrenses til 1200 NOK pr. m³ skadet gods. Ref. kontraktsvilkår. Ved bruk av flytteforsikring er egenandelen 5000 NOK. https://www.forbrukertilsynet.no

Kjøregebyr for transport til og fra jobbstedet er én time. Etter kl. 18:00 og på lørdager tilkommer et 20% tillegg; søndager 50%. Feil eller mangel på informasjon kan medføre annen pris enn avtalt, vurderes på stedet. Uforutsette tunge gjenstander eller andre endringsbehov kan føre til ekstra personell eller prisøkning uten varsel. Minste oppdragstid er 2 timer. Søppeltaxi er en praktisk tjeneste som gjør det enkelt å kvitte seg med søppel og avfall. Vi tar hånd om transporten av ditt søppel. Møbler og hvitevarer regnes som flyttegods, og det tilkommer et gebyr på 3 kroner per kilo for søppelhåndtering. Minimumstid for et oppdrag er 2 timer.

3. Forsikring
Det er store forskjeller på hva de ulike innboforsikringene dekker av skader
En standard innboforsikring dekker gjerne vann-, brann-, tyveri- og/eller skader som følge av hærverk. Skader som oppstår i forbindelse med flytting, vil normalt ikke være dekket av en standard innboforsikring. Dette gjelder ikke bare det som vi eller andre flyttebyråer transporterer for deg, men også det du selv flytter. Sjekk med ditt forsikringsselskap før du eller noen andre begynner å transportere dine eiendeler.

Skulle det skje et uhell under selve transporten, vil kjøretøy og mannskap være forsikret gjennom pålagte forsikringer på kjøretøy/kjøretøyeier. Men vegtrafikkloven gjelder ikke for flyttegodset, så ved et trafikkuhell vil ikke bileiers forsikring dekke eventuelle skader på selve flyttegodset. Vinjes Transport AS har ansvars- og godsansvarsforsikring, men disse dekker ikke mer enn 1200 kroner pr. skadet kubikkmeter. Vurder derfor ditt behov for forsikring i en flytteprosess.

Vi har samarbeid med vår leverandør av forsikring, Gjensidige Forsikring, og har derfor muligheten til å gjøre hele flyttejobben for deg, inkludert forsikringen. Vi tar med andre ord jobben med å:

Ordne en avtale, du sparer tid ved å slippe å forholde deg til enda en saksbehandler.
Forskuttere forsikringspremien, du får alt på en faktura i etterkant.
Rette opp etter eventuell skade. Har vi vært uheldige, og skade er oppstått, sørger vi for at innbo som kan repareres, blir reparert og transporterer det hjem til deg etterpå. Du slipper unødig saksbehandling hos forsikringsselskap, det vil si hurtige, direkte og gode løsninger for deg.